• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Til og fra holdeplass

Tiden man bruker til og fra holdeplass utgjør en betydelig del av kollektivreisen. Bedre kunnskap om omfanget av gåing til holdeplass er derfor viktig for å kunne forbedre kollektivtilbudet.

Urbanet Analyse skal, i samarbeid med Asplan Viak, gjøre en analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen for å få bedre kunnskap om omfanget av gåing i forbindelse med en kollektivreise. Oppdraget går ut på å finne ut omfanget av gåing til holdeplass, både totalt og fordelt på ulike grupper av reisende. I tillegg skal vi å finne mulige forklaringsfaktorer for omfanget av gåing. Oppdraget gjennomføres for Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Gunnar
  Berglund (Asplan Viak)