• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Telemark fylkeskommune sannsynliggjøre om grunnlaget for byvekstavtale Grenland bidrar til å nå nullvekstmålet. 

Bystrategi-samarbeidet er i gang med å utarbeide grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale med staten, med sikte på forhandlinger i løpet av høsten 2018. Grunnlaget for forhandlinger om byvekstavtale består av ulike infrastrukturprosjekter for sykkel, gange, kollektiv- og næringstransport, driftstiltak for kollektivtransport, samt virkemiddelbruk innen arealutvikling, parkering og brukerbetaling. For å kunne forhandle om en avtale er det et statlig krav om å «sannsynliggjøre at den sammensatte pakken av prosjekter, tiltak og virkemidler vil bidra til å nå nullvekstmålet».

Arbeidet består i å kvalitetssikre virkemiddelpakkens sammensetning, og beregne/sannsynliggjøre i hvilken grad denne vil bidra til å nå nullvekstmålet. For å svare ut problemstillingen gjennomføres tre deloppgaver:

 1. Etablere basissituasjonen og trendutviklingen som viser situasjonen i 2030 uten ytterligere tiltak
 2. Beregne effekt av tiltak og foreslått tiltakspakke
 3. Foreslå justeringer i sammensetningen av tiltak som bidrar til økt måloppnåelse

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Eli-Trine
  Svorstøl