• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Utredninger av nye bomsnitt og nytt sykkelvegnett

Utredninger av nye bomsnitt og nytt sykkelvegnett

Tre studier for Oslopakke 3-sekretariatet er nå publisert og resultatene presenteres på vårt frokostseminar 17.november 8.30. Urbanet Analyse har utredet effekter av nye bomsnitt og det planlagte nye sykkelvegnettet:

  1. Effekten av bedre fremkommelighet på vegnettet og økt trengsel på kollektivtransporten
  2. Fordelingsvirkninger av nye bomsnitt når det gjelder hvilke grupper som blir berørt
  3. Etterspørselseffekter av ny sykkelinfrastruktur

Enigheten om revidert Oslopakke 3 den 5. juni 2016 innebar vesentlige endringer fra forrige avtale. Økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel endrer balansen av porteføljen i tråd med politiske mål i både Oslo og Akershus om å begrense bilenes andel av trafikkarbeidet.


Se rapport