• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Urbanet Analyse har i samarbeid med NILU- Norsk institutt for luftforskning, utarbeidet en revidert tiltaksutredning for Bergen kommune. 

Norge ble i 2015 dømt i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Dommen omfattet også Bergen kommune og Miljødirektoratet har pålagt Bergen kommune å revidere gjeldende tiltaksutredning fra 2015. 

Beregningene viser at utslippene av NOx fra trafikk forventes redusert med cirka 40 prosent i perioden fra 2015 til 2021. Reduksjonen skyldes først og fremst innfasing av nye tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi. 

Videre viser beregningene at veistøvutslippene vil øke noe fram mot 2021, mens eksosutslippet av partikler forventes å avta i samme periode som følge av renere motorteknologi. Årsmiddelverdiene for PM2.5 ligger godt under grenseverdien og også under helsemyndighetenes anbefaling. 

Risikoen for overskridelser av grenseverdiene for NO2, PM10 og PM2.5 anses som liten i 2021. Foreslått tiltakspakke bidrar til å redusere risikoen for overskridelser av grenseverdiene for både NO2 og PM10. 

Det er viktig at det kan innføres effektive strakstiltak for å redusere utslippene av NO2 på dager med fare for høy luftforurensning for å ytterligere redusere risikoen for overskridelser.


Se rapport