• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Sykkelandelen har gått ned fordi ungdom sykler mindre

Sykkelandelen har gått ned fordi ungdom sykler mindre

Sykkelandelen har gått litt ned fra 1990-tallet til i dag viser en analyse av reisevaneundersøkelsen. I 1992 var sykkelandelen 6 prosent og i 2014 4 prosent, samtidig har reiselengden per sykkeltur har økt.

Nedgangen skyldes i all hovedsak at ungdom i alderen 13-17 år sykler mindre enn det de gjorde tidligere. I 1992 var 21 prosent av de daglige reisene i den yngste aldersgruppen sykkelturer, mot 12 prosent i 2014. Samtidig som sykkelandelen har gått ned, har bilandelen gått opp. Barn/unge ungdom blir altså kjørt i større grad nå enn det de gjorde tidligere.

Du kan også lese om rapporten i Aftenposten.

Den observerte økningen i reiselengde per sykkeltur skyldes i hovedsak at det gjennomføres flere fritids- og treningsturer med sykkel nå enn tidligere, og at disse sykkelturene også har blitt lenger i snitt.

Hovedformålet med prosjektet er å få en bedre oversikt over syklingen i Norge. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Vegdirektoratet. Vegnett skriver om undersøkelsen: Hva gjør at folk velger sykkel – eller ikke? Et av svarene: Sykkeltrasé betyr mye


Se rapport