• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Reisevaner og potensiale for miljøvennlig transportutvikling

Reisevaner og potensiale for miljøvennlig transportutvikling

Urbanet Analyse har utredet dagens reisevaner og potensialet for endret reisemiddelfordeling i mellomstore byområder på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

Oppdraget inngår som en del av arbeidet med en strategi for hvordan transportetatene skal jobbe med mindre byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler. 

Analysene består av tre deloppgaver:

  1. Kartlegging av dagens reisemønster og transportmiddelbruk, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
  2. Analyse av forventet befolknings- og transportvekst
  3. Vurdering av potensialet for redusert bilbruk og virkemiddelbruk for dette

Analysen er gjort på et utvalg av mellomstore byområder, som er sammenlignet med de ni byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen


Se rapport