• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Reisevaner og potensiale i Mjøsbyen

Reisevaner og potensiale i Mjøsbyen

Som et ledd i arbeidet med å lage en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har Urbanet Analyse kartlagt dagens reisevaner i området, og gjort en analyse av potensialet for en miljøvennlig transportutvikling. 

Resultatene viser at om lag 70 prosent av reisene i dag foretas med bil. Samtidig er en stor del av reisene korte, og det er mange som bor i gang- og sykkelavstand til et sentrumsområde. Potensialet for en miljøvennlig transportutvikling hvor gange og sykkel tar en stor del av transportveksten er derfor stort. Men dette krever vilje til å iverksette en tiltakspakke med både positive og restriktive tiltak.


Se rapport