• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Når jernbaneprosjekter ikke når sine mål

Når jernbaneprosjekter ikke når sine mål

I årene fremover vil samfunnet bruke store ressurser på forbedringer av jernbanen. Erfaring fra gjennomførte prosjekter viser at ny infrastruktur ikke alltid er nok for å nå oppnå de tiltenkte effektene for brukerne.

De siste 15 årene har jernbaneinvesteringer økt fra 1,3 milliarder kroner i 2002 til 10,2 milliarder i 2017. For å rettferdiggjøre den videre satsingen er det nødvendig at prosjektene gjennomføres effektivt, leverer de tiltenkte brukereffektene og gir nytte for samfunnet. Evalueringer av to jernbaneprosjekter, Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker–Tønsberg, viser at det ikke alltid er tilfelle. 

Urbanet Analyse evaluerte strekningene på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, og forskningsprogrammet Concept på NTNU har tatt evalueringen videre. Sammen presenterer vi resultatene i en artikkel i Samferdsel.  

Både Gevingåsen tunnel og Barkåker–Tønsberg har mye til felles med andre jernbaneprosjekter som er evaluert i regi av Concept-programmet. Prosjektgjennomføringen var relativt effektiv, men både bruker- og samfunnseffekter har foreløpig vært mindre enn lagt til grunn på beslutningstidspunktet.

Selv om Jernbaneverkets egne analyser har vist at alle prosjektene ville bli samfunnsøkonomisk lønnsomme, er alle prosjektene å regne som ulønnsomme per i dag.

Det økende erfaringsgrunnlaget fra gjennomførte jernbaneprosjekter må brukes til å bedre estimere kostnaden i nye prosjekter. I tidligfasen må man enten ta høyde for omfangsøkninger eller regelverksendringer som man erfaringsmessig vet vil inntre, eller så må man bli flinkere til å styre prosjektene etter et klart kostnadsmål frem mot endelig investeringsbeslutning.


Se rapport