• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Dybdeanalyse av sykkeldata

Dybdeanalyse av sykkeldata

Økt sykkelbruk fordrer kunnskap om kjennetegn ved syklistene for å kunne målrette tiltak for å oppnå høyest mulig effekt. Formålet med prosjektet «Dybdeanalyse av sykkeldata i den nasjonale reisevaneundersøkelsen» er å få bedre oversikt over sykling i Norge. Med utgangspunkt i data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene skal vi vi gjennomføre en dybdeanalyse for å få mest mulig kunnskap og bakgrunnsinformasjon knyttet til sykling og omfang av sykling i befolkningen, samt faktorer som kan forklare hvorfor noen velger og noen ikke velger å sykle.

I prosjektet vil vi både gjøre en deskriptiv analyse av hvordan omfanget av sykling varierer mellom ulike grupper av befolkningen, basert på RVU 2013/14. I tillegg skal vi gjennomføre en komparativ tidsserieanalyse for å studere utvikling over tid i Norge og Sverige. Videre vil vi koble sammen data fra reisevaneundersøkelsen med geodata, og lage en analysemodell som forklarer sykkelandeler, gitt ulike egenskaper ved trafikantene, ved reisen og geografiske kjennetegn ved området reisen gjennomføres i (høydemeter, andel sykkelvei mv).

Prosjektet gjennomføres på oppdrag av Vegdirektoratet, og i samarbeid med Asplan Viak.


Se rapport