• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Tilbudsutvikling

Jernbaneverket har lyst ut tre deloppdrag under overskriften «Markedsbasert tilbudsutvikling». Formålet med oppdraget er å videreutvikle Jernbanens metodegrunnlag og prinsipper for utvikling av persontogtilbudet i ulike markeder. Urbanet har fått oppdraget med å utarbeide Normative tilbudsnivåer for persontransport i byområder.  

Jernbaneverket ønsker å videreutvikle og dokumentere en faglig tilnærming for å kunne avgjøre hvilke tilbudsforbedringer som bør vektlegges for at togtilbudet skal oppfattes som relevant og attraktivt i ulike delmarkeder. Som en del av arbeidet vil det være viktig å drøfte hvilke kriterier som bør benyttes for å definere ulike markedstyper. I målbildet for 2050 defineres markedene etter avstand til bysentrum. En del av oppdraget er å se nærmere på hvilke andre kriterier som kan være aktuelle for å avgrense delmarkedene.

Det skal utarbeides prinsipper for utvikling av både lokal- og regiontog i byområdene. Oppdraget skal også drøfte hva som må til for å sikre samspill mellom toget og andre kollektive transportmidler slik at en sikrer et effektivt transportsystem inn til og rundt byområdene. I dette inngår en beskrivelse av hva det vil si for jernbanen å være del av kollektivtrafikkens stamnett. Delprosjektet er et metodeprosjekt, men metoden som utvikles er ikke ment å erstatte transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser som utrednings- og prioriteringsverktøy.

 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Marte
  Bakken Resell
 • Mads
  Berg
 • Bård
  Norheim

Andre bidragsytere

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø