• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

UA-modellen

Urbanet Analyse har innenfor Samferdselsdepartementets Program for overordnet transportforskning (POT) utviklet et strategisk planleggingsverktøy for norske byer. Innen prosjektet er det utviklet en modell (UA-modellen) som tar utgangspunkt i trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet og beregner etterspørselseffekten av et bedre tilbud, inkludert færre forsinkelser, mindre trengsel og økt komfort.

Resultatene fra analysene som er gjennomført i prosjektet tyder på at dagens transportmodeller undervurderer effekten av kollektivtiltak i transportpolitikken fordi de verken tar høyde for nytten av de kvalitative faktorene eller synergigevinstene som kan hentes ut i hele kollektivnettet. Dagens transportmodeller har for lite fokus på de kvalitative egenskapene ved tilbudet, både for kollektivtransport og ikke minst for sykkel. Det betyr at mange kostnadskrevende, men viktige, tiltak får for liten effekt i transportmodellene.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Harald
  Høyem
 • Eli-Trine
  Svorstøl

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg