• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Forskning og Utvilking Tilbake

Vinnova HUT

På oppdrag fra Vinnova forskningsprogram for miljø- og transportinnovasjoner har VTI og Urbanet i samarbeid fått et prosjekt som skal utvikle modell for bærekraftig bytransport (Hållbara Urbane Transporter, HUT-modellen). Modellen bygger på modellstrukturen i Sampers, men lager supplerende modellapplikasjoner for å beregne effekten av trengsel og forsinkelser, for å beregne konsekvenser for offentlige budsjetter og samfunnsøkonomi og for å kunne optimalisere kollektivtilbudet under varierende rammebetingelser for arealplanlegging, restriksjoner på bilbruk og framkommelighet på vegnettet.

Modellstrukturen er utviklet med Uppsala som case og blir nå testet på Gøteborg og Malmø. Formålet med modellen er å analysere sammenhenger mellom ulike tiltak på overordnet nivå og sortere og prioritere mellom ulike virkemiddelpakker i en større byområder. Modellen er benyttet for å analysere gevinsten av et stamlinjenett i Uppsala avhengig av framkommelighet for bussene mv, etterspørselseffekten av utvidet sykkelveinett og endret reisemiddelfordeling avhengig av hvilke fortettingsstrategier som legges til grunn. I tillegg beregner modellen de offentlige kostnadene for å kunne nå fordoblingsmålet og andre virkemiddelpakker som belyses i prosjektet.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Mats
  Johansson
 • Torbjörn
  Eriksson

Andre bidragsytere

 • Mads
  Berg