• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten

Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten

På oppdrag fra NHO Transport har Urbanet Analyse kartlagt behovet for sjåførrekruttering til kollektivtrafikken på kort og mellomlang sikt.

Hovedfunnet i undersøkelsen er at det vil være et stort behov for bussjåfører i framtiden. Totalt sett vil det kunne være behov for å rekruttere om lag 14 000 nye bussjåfører fram mot 2030.

Det er blant annet befolkningsvekst og transportpolitiske målsettinger om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange som gir behov for økt kapasitet i kollektivtransporten, og dermed økt ruteproduksjon og behov for flere sjåfører.


Se rapport